Načítání

Pro správné zobrazení webu je nutné mít povolený javascript!

Podmínky použití služby

Podmínky použití služby

1. Všeobecné smluvní podmínky používání

služeb poskytovaných společností LocusMed s.r.o. (mimo jiné) na stránkách locusmed.cz (dále jen „Podmínky”).

 

1. Obecná ustanovení

1.Tyto Podmínky se skládají z následujících částí, které společně tvoří nedílný celek všeobecných smluvních podmínek užívaní služeb poskytovaných společností LocusMed s.r.o.

1.1.tyto obecné smluvní podmínky obsahující základní práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele a odkazující na další části Podmínek (dále jen „Obecné Podmínky”);

1.2.zásady ochrany osobních údajů upravující zejména práva a povinnosti související se získáváním, správou a zpracováním osobních údajů Uživatelů (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů”);

1.3.zásady uživatelského obsahu upravující zejména pravidla dovoleného a nedovoleného Uživatelského obsahu a/nebo Nahraných souborů (dále jen „Zásady Uživatelského obsahu”);

1.4.pravidla oznámení o závadném obsahu upravující náležitosti oznámení o právně závadném Uživatelském obsahu (dále jen „Pravidla Oznámení”).

Pro vyloučení pochybností jsou Zásady ochrany osobních údajů, Zásady Uživatelského obsahu a Pravidla Oznámení nedílnou a závaznou součástí těchto Podmínek.

1.2.Zaregistrováním se a vytvořením účtu uživatele, nahráním souboru na Server, stažením souboru ze Serveru nebo jakýmkoliv jiným užitím Služeb souhlasíte jakožto Uživatel s těmito Podmínkami a zavazujete se dodržovat pravidla v nich uvedená, včetně Zásad ochrany osobních údajů, Zásad Uživatelského obsahu, Pravidel Oznámení a veškerých pravidel a dalších podmínek, na které tyto Podmínky odkazují. V případě, že s těmito Podmínkami a jejich dodržováním nesouhlasíte, nejste oprávněn(a) užívat Server ani Služby poskytované prostřednictvím Serveru.

1.3.Definice. Pro účely těchto Podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam:

1.3.1.„Poskytovatel” Služeb na Serveru je společnost LocusMed s.r.o., IČ: 05724244, se sídlem Horní Studenec 105, 582 64 Ždírec nad Doubravou, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soud v Hradci Králové oddíl C, vložka 38650, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

3.2.„Uživatel” je fyzická či právnická osoba, která užívá Služeb Poskytovatele nebo která se zaregistrovala na Serveru. Neregistrovaný Uživatel i Registrovaný Uživatel jsou v těchto Podmínkách společně označováni jako „Uživatel”.

3.3.„Server” je soubor aplikací, webového rozhraní a dalšího funkčně nebo technicky souvisejícího hardware a software sloužící pro zajištění přístupu ke Službě ze strany Uživatelů a poskytování Služby, a to zejména prostřednictvím domén locusmed.cz; locusmed.net; locusmed.info; locusmed.com.

3.4.„Služba” představuje soubor služeb poskytovaných Poskytovatelem Uživateli spočívajících zejména v ukládání obsahu informací poskytnutých Uživatelem ve smyslu ust. § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v účinném znění.

1.3.5.„Nahrané soubory” jsou (i) veškeré soubory uložené (uploadované) Uživatelem na Server, (ii) veškeré soubory zkopírované na Serveru Uživatelem ze souborů již dříve nahraných jinými Uživateli na Server a (iii) veškeré soubory zkopírované na Server Uživatelem prostřednictvím Služby ze souborů uložených na jiných serverech a datových úložištích. Nahrané soubory jsou Poskytovatelem uloženy na úložném prostoru Serveru. Každý Nahraný soubor je jednoznačně identifikovatelný přes svou unikátní adresu URL (např. https://www.locusmed.cz/post/12), ve které je obsaženo pořadové číslo příspěvku uloženého na Serveru.

1.3.6.„Uživatelský obsah” představuje veškeré informace Uživatelem uložené či jinak zaslané nebo umístěné na Server, a to především ve formě Nahraných souborů, textů komentářů pod Nahranými soubory nebo soukromé pošty.

1.3.7.„Oznámení” je zpráva o porušení práva dle čl. 6 těchto Podmínek.

1.3.8.„Registrace” představuje správné a úplné vyplnění povinných registračních údajů, vyslovení souhlasu s těmito Podmínkami a odesláním registrace v registračním okně Serveru.

1.3.9.„Neregistrovaný Uživatel” je uživatel, který neprovedl Registraci.

1.3.10.„Registrovaný Uživatel” je uživatel, který provedl Registraci.

1.3.11.„Podmínky” znamenají nedílný a závazný soubor Obecných Podmínek, Zásad ochrany osobních údajů, Zásad Uživatelského obsahu a Pravidel Oznámení.

 

2. Poskytované služby

2.Poskytovatel umožňuje Uživateli využívat tyto Služby:

2.1.1.poskytování úložného prostoru pro Nahrané soubory, jejich správu, opětovné stažení a jejich sdílení prostřednictvím sítě internet;

2.1.2.možnost stahovat a prohlížet sdílené Nahrané soubory dalších Uživatelů

2.1.3.další služby dostupné na Serveru dle tam uvedených podmínek.

 

3. Uživatelé & Rozsah poskytovaných Služeb

3.1.Služby nabízené Poskytovatelem může v omezeném rozsahu využívat i Neregistrovaný Uživatel, v plném rozsahu Registrovaný Uživatel.

3.2.Neregistrovaný uživatel může využívat služeb:

3.2.1.stahování a prohlížení sdíleného obsahu na Serveru.

3.2.2.prohlížení profilů ostatních Uživatelů.

3.3.Registrovaný uživatel může využívat služeb:

3.3.1.dostupných pro Neregistrované Uživatele dle čl. 3.2. těchto Podmínek, a dále

3.3.2.nahrávat a přidávat všechny druhy příspěvků na Server;

3.3.3.oblíbit si, komentovat a sdílet vlastní příspěvky i příspěvky ostatních Uživatelů;

3.3.4.přihlásit se k odběru příspěvků jednotlivých Uživatelů;

3.3.5.vytvářet a upravovat svůj uživatelský profil

 

4. Práva a povinnosti Uživatelů

4.1.Uživatel je povinen uvádět při registraci pravdivé, aktuální a úplné údaje identifikující jej jako Uživatele. Pakliže Poskytovatel zjistí, že údaje nejsou pravdivé, vyhrazuje si právo zablokovat či zrušit uživatelský účet takovéhoto Uživatele.

4.2.Uživatel je odpovědný za Uživatelský obsah. Umístěním Uživatelského obsahu na Server se Uživatel nezbavuje jakéhokoli práva k Uživatelskému obsahu a je oprávněn s ním disponovat, nestanoví-li tyto Podmínky jinak.

4.3.Umístěním Nahraného souboru na Server pověřuje Uživatel Poskytovatele k automatizovanému zpracování a uložení příslušného Nahraného souboru, popř. jeho kopií, na Serveru.

4.4.Umístěním Nahraného souboru na Server dále Uživatel pověřuje Poskytovatele k automatizovanému zpracování obsahu souboru umožňujícímu vytvoření o zobrazení jakýchkoli dostupných metadat o obsahu souboru (zejména, dle povahy souboru, velikost, formát/codec, rozlišení, datový tok), a to včetně vytvoření zmenšeného náhledu obsahu souboru ve formě tzv. „thumbnail”, který bude spolu s názvem souboru reprezentovat obsah souboru na Serveru.

4.5.Umístěním Nahraného souboru označeného k veřejnému sdílení na Server dále Uživatel pověřuje Poskytovatele k automatizovanému zpracování názvu Nahraného souboru a jeho zařazení do databáze pro vyhledávání Nahraných souborů Uživateli.

4.6.Uživatel bere na vědomí, že vytvoření „thumbnail” jakož i zpracování názvu Nahraného souboru probíhá automatizovaně a Uživatel bere na vědomí, že automatizované zpracovávání názvu souboru může v nezbytném rozsahu vést ke zkrácení, úpravě a/nebo změně jeho názvu za účelem jeho zařazení do systému Nahraných souboru na Serveru Poskytovatele. Poskytovatel však nijak nezkoumá obsah ani název Nahraného souboru. S výjimkou pověření/oprávnění uvedených v tomto článku 4.2. Podmínek Uživatel neuděluje Poskytovateli žádné oprávnění/licenci k užití Nahraného souboru.

4.7.Uživatel je povinen zajistit soulad umístění Nahraného souboru jakož i jiného Uživatelského obsahu na Server se Zásadami Uživatelského obsahu.

4.8.Uživatel prohlašuje, že je oprávněn Uživatelský obsah umístit na Server. V případě, že Uživatel umožní sdílení Nahraného souboru (popř. jiného Uživatelského obsahu), prohlašuje rovněž, že je oprávněn takový Uživatelský obsah sdílet v souladu s čl. 4.5. těchto Podmínek. Uživatel bere na vědomí, že plně odpovídá za to, aby Uživatelský obsah, zejména sdílené Nahrané soubory, byl zcela v souladu s ust. čl. 4.7 Podmínek. Uživatel se zavazuje odškodnit Poskytovatele za veškerou škodu, která mu vznikne porušením těchto Podmínek ze strany Uživatele.

4.9.Poskytovatel neprovádí žádnou kontrolu oprávněnosti nebo neoprávněnosti ukládání nebo sdílení Uživatelského obsahu Uživatelem. Odpovědnost Poskytovatele je vymezena v čl. 5.2. těchto Podmínek.

4.10.Uživatel nesmí pozměňovat obsah Serveru ani do něj jakkoliv jinak zasahovat, ohrožovat, narušovat jeho provoz nebo získávat osobní údaje o jiných Uživatelích.

4.11.Uživatel není oprávněn zpřístupnit své přihlašovací údaje umožňující přístup na jeho uživatelský účet třetí osobě. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody, jako by se zneužití dopustil sám. V případě, že se Uživatel dozví nebo bude mít důvodné podezření o zneužití svého účtu (či neoprávněném přístupu k němu), je povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat Poskytovatele. V případě, že tuto skutečnost Poskytovateli bezodkladně neoznámí, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody, jako by se zneužití dopustil sám.

4.12.Služba poskytovaná na Serveru není službou trvalé zálohy informací a/nebo dat. Uživatel je odpovědný za vlastní zálohování Nahraných souborů či jiného Uživatelského obsahu, a to na své vlastní náklady. Poskytovatel nezaručuje, že jakýkoli Uživatelský obsah, nebude poškozen, změněn či smazán. Poskytovatel není odpovědný za případnou škodu nebo jakoukoliv jinou újmu, způsobenou ztrátou Uživatelského obsahu.

4.13.Uživatelské účty nelze bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele bezplatně či úplatně převádět, půjčovat, pronajímat, prodávat ani jakkoliv jinak trvale či dočasně zcizovat či poskytovat třetím osobám. Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat či zrušit uživatelské účty, které používá více osob nežijících v jedné společné domácnosti, nebo blokovat či zrušit uživatelské účty, které byly v rozporu s tímto ustanovením.

 

5. Práva a povinnosti Poskytovatele

5.1.Poskytovatel žádným způsobem nesleduje, neotevírá ani neanalyzuje Uživatelský obsah. Tímto ustanovením není dotčeno právo omezovat přístup či mazat Uživatelský obsah dle těchto Podmínek.

5.2.Poskytovatel odpovídá (v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v účinném znění) za obsah informací nahraných Uživatelem na Server pouze tehdy, mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání Uživatele jsou protiprávní, nebo dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání Uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.

5.3.Poskytovatel není (v souladu s ustanovením § 6 zákona o některých službách informační společnosti) povinen dohlížet na obsah jím přenášených nebo ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.

5.4.Poskytovatel si vyhrazuje právo smazat, odstranit, znepřístupnit či jinak omezit dostupnost jakéhokoli Uživatelského obsahu, zejména:

5.4.1.Poskytovatel si vyhrazuje právo smazat, odstranit, znepřístupnit či jinak omezit dostupnost komentářů publikovaných na Serveru Uživatelem.

5.4.2.Poskytovatel si vyhrazuje právo smazat, odstranit, znepřístupnit či jinak omezit dostupnost jakéhokoli Nahraného souboru, a to zejména (i) pokud nebyl v případě Neregistrovaných a Registrovaných Uživatelů stažen žádným Uživatelem alespoň po dobu dvou (2) měsíců, (ii) pokud nebyl v případě VIP Uživatelů stažen žádným Uživatelem alespoň po dobu pěti (5) měsíců, (iii) dozví-li se Poskytovatel o protiprávnosti obsahu Nahraného souboru nebo o protiprávnosti jednání Uživatele. nebo (iv) v případě zrušení účtu ze strany Uživatele.

5.5.Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn kdykoliv a jakýmkoliv způsobem upravit Server, jakož i poskytované Služby, jejich rozsah a podmínky, a to bez předchozího upozornění Uživatele. Uživatel dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že tyto úpravy mohou mít vliv na funkčnost jednotlivých Služeb, případně tuto funkčnost mohou i zcela vyloučit. Uživateli nevzniká nárok na náhradu škod plynoucích z tohoto omezení nebo zastavení funkčnosti poskytovaných služeb způsobených takovýmito úpravami Serveru nebo Služeb.

 

6. Oznámení o Uživatelském obsahu porušující podmínky Serveru a/nebo právní předpisy

6.1.Oznámení o Uživatelském obsahu porušujícím právní předpisy musí splňovat podmínky uvedené v Pravidlech Oznámení.

6.2.Oznamovatel odpovídá za správnost, pravdivost, úplnost, oprávněnost a odůvodněnost Oznámení ve smyslu Pravidel Oznámení. Oznamovatel nese odpovědnost za Oznámení, které nesprávně, nepravdivě, neoprávněně či neodůvodněně označuje právně nezávadný Uživatelský obsah, a to včetně odpovědnosti za škodu způsobenou Uživateli, jehož Uživatelského obsahu se Oznámení týká, nebo Poskytovateli.

6.3.V případě, že Oznámení nebude obsahovat nejméně údaje a informace uvedené v Pravidlech Oznámení, nemusí být takové Oznámení ze strany Poskytovatele považováno vzhledem k okolnostem případu za řádně učiněné. Poskytovatel si v takovém případě vyhrazuje vyžádat doplňující informace k Oznámení.

6.4.Uživatel, jehož Nahraný soubor byl v důsledku Oznámení odstraněn nebo znepřístupněn, je oprávněn do 7 dnů ode dne odstranění nebo znepřístupnění příslušného Nahraného souboru zaslat Poskytovateli sdělení řádně, úplně a pravdivě odůvodňující, že obsah Nahraného souboru a jeho umístění na Server je v souladu s právem (dále jen „Protioznámení”). Poskytovatel může (není však povinen) využít informace uvedené v Protioznámení pro vyhodnocení dalšího případu obdržení Oznámení. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel není po obdržení Protioznámení povinen odstraněný nebo znepřístupněný Nahraný soubor znovu zpřístupnit.

 

7. Následky porušení Podmínek

7.1.V případě, že Poskytovatel odstraní či znepřístupní Uživatelský obsah z důvodu porušení těchto Podmínek nebo právních předpisů ze strany Uživatele, eviduje Poskytovatel příslušnému Uživateli první případ porušení těchto Podmínek. Další užívání Služeb a Serveru ze strany Uživatele je Poskytovatel oprávněn v takovém případě podmínit prohlášením Uživatele o souhlasu s těmito Podmínkami a Zásadami Uživatelského obsahu.

7.2.V případě opakovaného porušení těchto Podmínek ze strany stejného Uživatele je Poskytovatel oprávněn:

7.2.1.omezit práva Uživatele a/nebo rozsah Služeb poskytovaných Uživateli (například, mimo jiné, neumožnit uložení (upload) jakéhokoli souboru); a/nebo

7.2.2.podmínit další užívání Služeb a Serveru ze strany Uživatele prohlášením o právní bezvadnosti veškerého Uživatelského obsahu, který Uživatel umístil na Server.

7.3.V případě dalšího podstatného porušení Podmínek nebo v případě jakéhokoli mimořádně závažného porušení těchto Podmínek (např. porušení čl. 2.2. a/nebo čl. 2.3. Zásad Uživatelského obsahu) nebo právních předpisů je Poskytovatel oprávněn:

7.3.1.omezit práva Uživatele a/nebo rozsah Služeb poskytovaných Uživateli (například, mimo jiné, neumožnit uložení (upload) jakéhokoli souboru);

7.3.2.účet Uživatele bez náhrady zablokovat či zrušit, tj. odstoupit od smlouvy o poskytování Služeb dle těchto Podmínek.

7.4.Uživatel, jemuž byl zablokován nebo zrušen účet Uživatele, není oprávněn nadále užívat Služby nebo Server, a to ani pod odlišným účtem.

 

8. Odpovědnost za škodu

8.1.Není-li v těchto Podmínkách stanoveno výslovně jinak, Služby poskytované Poskytovatelem Uživateli jsou poskytovány „tak jak jsou”. Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služeb nebo Serveru, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Služeb. Poskytovatel zejména Uživateli nezaručuje, že:

8.1.1.Služby budou dostupné nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu;

8.1.2.Služby budou plně funkční po celou dobu dostupnosti Služeb;

8.1.3.Služby budou poskytovány bez chyb;

8.1.4.Uživatelský Obsah bude vždy dostupný, úplný, správný, přesný, nepoškozený nebo nezměněný;

8.1.5.Uživatelský Obsah neporušuje právní předpisy či práva nebo oprávněné zájmy Uživatelů nebo třetích osob.

8.2.Uživatel prohlašuje, že bere na vědomí, že Poskytovatel neposkytuje ohledně poskytování Služeb žádné záruky, a že je proto poskytování Služeb spojeno s určitým rizikem. Uživatel toto riziko akceptuje a zavazuje se učinit veškeré přiměřené kroky k tomu, aby v maximální možné míře vyloučil či omezil možnost vzniku újmy či jiných nepříznivých následků na svojí straně v souvislosti s užíváním Služeb.

8.3.Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Serveru, Služeb či jakéhokoli Uživatelského Obsahu. Poskytovatel vůči Uživateli zejména neodpovídá za:

8.3.1.nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost či funkčnost nebo rychlost jakékoliv Služby;

8.3.2.nedoručení, neuložení či ztráta jakéhokoli Uživatelského obsahu;

8.3.3.ztrátu, neuložení nebo poškození jakéhokoliv Uživatelského obsahu, včetně Nahraných souborů.

 

9. Ochrana osobních údajů & Obchodní sdělení

9.1.Poskytovatel chrání informace a osobní údaje obdržené od Uživatelů, a to včetně osobních (popř. citlivých) údajů, v souladu s právními předpisy a Zásadami ochrany osobních údajů.

9.2.Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci Služeb mohou být zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení (dále jen „reklama”). Tato reklama se může týkat obsahu Služeb, dotazů zadávaných prostřednictvím Služeb i jiných informací.

 

10. Závěrečná ustanovení

10.1.Tyto Podmínky a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky. V případě soudního řešení sporů mezi Poskytovatelem a Uživatelem je příslušným místně a funkčně příslušný soud dle místa sídla Poskytovatele.

10.2.Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Česká verze Podmínek je závazná a případné další jazykové verze těchto Podmínek jsou vyhotoveny pouze pro informaci.

10.3.Jakákoliv komunikace mezi Uživatelem a Poskytovatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (emailu).

10.4.Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně změnit znění těchto Podmínek. Změny Podmínek nabývají účinnosti ke dni, který Poskytovatel určí, s tím, že ve vztahu ke každému jednotlivému Uživateli změny nabývají účinnosti pouze, pokud Uživatel se změnou Podmínek projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje pokračování ve využívání Služeb Poskytovatele ze strany Uživatele i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změn Podmínek. Pokud Uživatel se změnami Podmínek nesouhlasí, je povinen se zdržet užívání služeb Poskytovatele po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změn Podmínek.

10.5.Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že práva a povinnosti spojené se službami poskytovanými Poskytovatelem dle těchto Podmínek mohou být převedeny na třetí osoby, ať už dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v účinném znění, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v účinném znění, či na základě jiných právních titulů. Převod nebo přechod práv a povinností Uživatele a Poskytovatele nemá vliv na platnost a účinnost těchto Podmínek.

10.6.Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto Podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto Podmínek. Poskytovatel v takovém případě nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.

 

2. Pravidla oznámení

upravující podstatné náležitosti uživatelského hlášení ohledně obsahu umístěného na Serveru
(část Všeobecných smluvních podmínek užívání služeb poskytovaných společností LocusMed s.r.o. (mimo jiné) na stránkách locusmed.cz).

1. Obecná ustanovení

1.1.Tato Pravidla oznámení představují nedílnou a závaznou součást Podmínek

1.2.Výrazy a definice s velkým počátečním písmenem použité v těchto Pravidlech oznámení, avšak zde nedefinované, mají význam jim přiřazený v Obecných podmínkách.

 

2. Oznámení o Uživatelském obsahu porušujícím podmínky Serveru a/nebo právní předpisy

2.1.Oznámení o Uživatelském obsahu porušujícím právní předpisy a/nebo Podmínky (zejména pak Zásady Uživatelského obsahu) (dále jen „Oznámení”) musí být Poskytovateli doručeno písemně, a to:

2.1.1.na emailovou adresu k tomuto účelu uveřejněnou na webových stránkách Poskytovatele; nebo

2.2.Oznámení musí obsahovat zejména následující informace:

2.2.1.údaje o osobě, která oznámení činí, a to včetně jejích kontaktních údajů;

2.2.2.název Nahraného souboru (ve smyslu Podmínek) a celou unikátní adresu URL stránky souboru;

2.2.3.prohlášení obsahující sdělení, že daný soubor porušuje tyto Podmínky nebo právní předpisy;

2.2.4.vysvětlení důvodů proč daný soubor porušuje tyto Podmínky nebo právní předpisy;

2.2.5.v případě podezření, že soubor zasahuje do autorských práv, je nutné v oznámení rovněž specifikovat:

2.2.5.1.k jakému autorskému dílu se tato práva vztahují,

2.2.5.2.kdo je oprávněným z těchto práv,

2.2.5.3.a dále je nezbytné doložit, že zveřejněním daného obsahu na Serveru došlo k neoprávněnému zásahu do těchto práv,

2.2.6.další informace nezbytné pro posouzení závadnosti daného souboru.

2.3.Oznamovatel se zavazuje v Oznámení uvádět správné, pravdivé, úplné, oprávněné a odůvodněné informace.

2.4.Oznamovatel odpovídá za správnost, pravdivost, úplnost, oprávněnost a odůvodněnost Oznámení. Oznamovatel nese odpovědnost za Oznámení, které nesprávně, nepravdivě, neoprávněně či neodůvodněně označuje právně nezávadný Uživatelský obsah, a to včetně odpovědnosti za škodu způsobenou Uživateli, jeho Uživatelského obsahu se Oznámení týká, nebo Poskytovateli.

2.5.V případě, že Oznámení nebude obsahovat nejméně údaje a informace uvedené v čl. 2.2. těchto Pravidel Oznámení, nemusí být takové Oznámení ze strany Poskytovatele považováno vzhledem k okolnostem případu za řádně učiněné. Poskytovatel si v takovém případě vyhrazuje vyžádat doplňující informace k Oznámení.

 

3. Zásady ochrany  osobních údajů 

upravující pravidla a principy získávání a následné správy (zpracování) osobních údajů uživatelů Serveru
(část Všeobecných smluvních podmínek užívání služeb poskytovaných společností LocusMed s.r.o. (mimo jiné) na stránkách locusmed.cz).

1. Obecná ustanovení

1.1.Tyto Zásady Ochrany osobních údajů představují nedílnou a závaznou součást Podmínek

1.2.Výrazy a definice s velkým počátečním písmenem použité v těchto Zásadách Ochrany osobních údajů, avšak zde nedefinované, mají význam jim přiřazený v Obecných podmínkách.

 

2. Ochrana osobních údajů

2.1.Poskytovatel nezpracovává osobní údaje Uživatelů jinak, než za podmínek daných právními předpisy k zákonným účelům, popř. k účelům, s nimiž Uživatel vyslovil souhlas. Veškeré údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění níže uvedených účelů a zpravidla pouze po dobu nutnou pro výše dosažení uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

2.2.Provedením Registrace uděluje Uživatel Poskytovateli jako správci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v účinném znění (dále jen „ZoOÚ”) souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých dle Podmínek, za účelem identifikace Uživatele při užívání Služby. Poskytovatel se zavazuje chránit veškeré údaje Uživatele, získané při Registraci, v souladu se ZoOÚ. Tím není dotčena povinnost Poskytovatele poskytnout informace o Uživateli třetím osobám nebo orgánům veřejné moci v případech upravených právními předpisy.

2.3.V souvislosti s poskytováním Služby jsou zpracovávány v souladu se ZoOÚ, osobní údaje jednotlivých Uživatelů. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu Uživatelů nebo na základě oprávnění vyplývajícího ze ZoOÚ. Osobní údaje každého Uživatele jsou zpracovávány v rozsahu údajů, které příslušný Uživatel poskytne nebo zvolí, že je Poskytovatel oprávněn je zjišťovat.

2.4.Osobní údaje jsou ve vztahu k Uživateli zpracovávány ve výše uvedeném rozsahu, a to za účelem poskytování Služeb a komunikace mezi Poskytovatelem a Uživateli.

2.5.Správcem i zpracovatelem zpracovávaných osobních údajů je Poskytovatel. Poskytovatel jako správce osobních údajů může zpřístupnit zpracovávané osobní údaje výhradně v souvislosti s provozem Serveru a poskytováním dalších služeb na Serveru prostřednictvím dalších poskytovatelů služeb.

2.6.Osobní údaje jednotlivých Uživatelů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.

2.7.Osobní údaje jsou ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány zpravidla pouze na dobu nezbytnou pro statistické zpracování činnosti Uživatele při používání Služby, nejdéle však po dobu 30 dnů přesahující dobu, po kterou daný subjekt údajů Uživatelem ve smyslu těchto podmínek užívá Služby. IP adresa Uživatele je uchovávána nejvýše na dobu nezbytnou pro vyhodnocení a zajištění zabezpečení Serveru a na něm poskytovaných Služeb. Osobní údaje subjektu, který přestane být Uživatelem (např. důsledku zrušení účtu), jsou nejdéle po uplynutí výše uvedené lhůty trvale odstraněny. Poskytovatel si vyhrazuje zpracovávat anonymizované údaje o užívání Služby za účelem zlepšení provozu Serveru a na něm poskytovaných Služeb.

2.8.Každý Uživatel má právo požádat Poskytovatele, o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů, která mu bude bez zbytečného odkladu předána. Za poskytnutí informace je Poskytovatel oprávněn požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

2.9.Každý Uživatel, který zjistí nebo se domnívá, že Poskytovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (i) požádat Poskytovatele o vysvětlení, nebo (ii) požadovat, aby Poskytovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Jestliže bude žádost Uživatele shledána oprávněnou, Poskytovatel neprodleně odstraní závadný stav. Pokud Poskytovatel žádosti nevyhoví, může se Uživatel obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; právo Uživatele obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo tím není dotčeno.

2.10.Osobní údaje zpracovávané Poskytovatelem mohou být za podmínek uvedených v ZoOÚ předány třetí osobě, pokud s takovým předáním Uživatel nevyslovil nesouhlas.

 

3. Obchodní sdělení a Reklama

3.1.Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci Služeb mohou být zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení (dále jen „reklama”). Tato reklama se může týkat obsahu Služeb, dotazů zadávaných prostřednictvím Služeb i jiných informací.

3.2.Pokud Uživatel vyjádřil při Registraci nebo jiné příležitosti souhlas se zasíláním obchodních sdělení, může Poskytovatel v souladu se zákonem o některých službách informační společnosti informovat formou reklamních sdělení Uživatele o svých službách, popř. o službách a produktech subjektů, které jsou s Poskytovatelem ve smluvním vztahu, a to s využitím jak jeho uživatelského účtu, tak e-mailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí.

 

4. Zásady Uživatelského obsahu

upravující základní pravidla a povolený charakter přípustných informací a dat umisťovaných uživateli na Server
(část Všeobecných smluvních podmínek užívání služeb poskytovaných společností LocusMed s.r.o. (mimo jiné) na stránkách locusmed.cz).

1. Obecná ustanovení

1.1.Tyto Zásady Uživatelského obsahu představují nedílnou a závaznou součást Podmínek

1.2.Výrazy a definice s velkým počátečním písmenem použité v těchto Zásadách Uživatelského obsahu, avšak zde nedefinované, mají význam jim přiřazený v Obecných podmínkách.

 

2. Zásady Uživatelského obsahu

2.1.Uživatel má ve vztahu k Nahraným souborům, jakož i jinému Uživatelskému obsahu následující práva a povinnosti:

2.1.1.Uživatel je oprávněn zvolit si název Nahraného souboru. Název Nahraného souboru nesmí obsahovat vulgarizmy nebo výrazy, které odporují čl. [2.2.] a/nebo [2.3.] těchto Zásad Uživatelského obsahu. Nebude-li takový název odpovídat podmínkám uvedeným v předchozí větě nebo bude-li jinak obsahově či graficky nevhodný, vyhrazuje si Poskytovatel právo na změnu názvu nebo odstranění takto nazvaného Nahraného souboru ze Serveru nebo na omezení přístupu k takto Nazvanému souboru.

2.1.3.Uživatel se zavazuje zdržet se umísťování erotického a/nebo pornografického Uživatelského obsahu na Server. V případě, že Uživatel na Server umístí v rozporu s tímto zákazem erotický a/nebo pornografický Uživatelský obsah, může být takový Uživatelský obsah odstraněn nebo znepřístupněn.

2.1.5.Uživatelé mohou mazat své Nahrané soubory.

2.2.Umístění Uživatelského obsahu na Server, zejména ve vztahu k názvu a obsahu Nahraných souborů ukládaných Uživatelem na Server Poskytovatele nebo textům komentářů, nesmí být v rozporu s právními předpisy a Podmínkami, zejména pak těmito Zásadami Uživatelského obsahu, jakož i s právy a právem chráněnými zájmy Poskytovatele, ostatních Uživatelů nebo třetích osob. Uživatel zejména nesmí umístěním Nahraných souborů na Server:

2.2.1.porušovat autorská práva, práva související s právem autorským, práva k ochranné známce, obchodní jméno, chráněné označení původu nebo práva průmyslová;

2.2.2.podněcovat k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, hanobí národ, etnické skupiny, rasy a/nebo přesvědčení;

2.2.3.podporovat nebo propagovat hnutí prokazatelně směřující k potlačení práv a svobod člověka;

2.2.4.podněcovat k trestnému činu, k hromadnému neplnění důležité povinnosti uložené zákonem, nebo schvalují trestný čin;

2.2.5.zobrazovat týrání zvířete;

2.2.6.obsahovat nepravdivý údaj o jiném/jiné, způsobilý značnou měrou ohrozit jeho/její vážnost, dobré jméno nebo pověst, poškodit jej/ji v zaměstnání, narušit jeho/její rodinné vztahy nebo způsobit mu/jí jinou vážnou újmu;

2.2.7.propagovat jakýmkoliv způsobem podnikatele v konkurenčním vztahu s Poskytovatelem nebo obsahují materiál způsobilý poškodit dobré jméno Poskytovatele;

2.2.8.porušovat zákonem stanovenou povinnost mlčenlivosti či porušovat nebo ohrožovat obchodní tajemství třetí osoby;

2.2.9.šířit nevhodné či škodlivé soubory a/nebo informace, zejména viry, trojské koně, rootkity, backdoory, spyware, adware, či jakýkoli jiný malware;

2.2.10.šířit soubory a/nebo informace představující přímý či nepřímý odkaz na obsah, který neodpovídá požadavkům těchto Zásad Uživatelského obsahu, zejména linky URL, URI , trackery, torrents, a jiné odkazy.

2.3.Uživatel zejména nesmí na Server umisťovat soubory, které:

2.3.1.umožní osobám mladším osmnácti let přístup k jakémukoliv pornografickému dílu, či jinému obsahu způsobilého narušit zdravý vývoj a/nebo mravní výchovu nezletilých osob;

2.3.2.obsahují pornografická díla zobrazující nebo jinak využívající dítě nebo osobu, jež se jeví být dítětem;

2.3.3.obsahují pornografická díla, v nichž se projevuje násilí či neúcta ke člověku, nebo které popisují, zobrazují nebo jinak znázorňují pohlavní styk se zvířetem.

2.4.Uživatel se nesmí v rámci Serveru chovat nebo zneužívat Službu způsobem, který by byl v rozporu s právními předpisy, těmito Podmínkami, jakož i s právy a právem chráněnými zájmy Poskytovatele, ostatních Uživatelů nebo třetích osob, např. vkládat nebo zasílat jakýmkoliv způsobem nevyžádaná obchodní sdělení (tzv. „spam”) nebo nahrávat takový Uživatelský obsah, který omezuje funkčnost Služby nebo činí její užívání ze strany ostatních Uživatelů obtížnější.

2.5.Uveřejňování reklamy je vyhrazeno Poskytovateli. Uživatel nesmí vkládat na Server jakoukoliv placenou nebo neplacenou reklamu či reklamu třetích osob. V případě publikování reklamy Uživatelem si Poskytovatel vyhrazuje právo zablokovat Uživateli možnost publikování komentářů k souborům nebo odstranění veškerých Nahraných souborů, které reklamu obsahují. Porušení tohoto ustanovení se považuje za mimořádně závažné porušení Podmínek ve smyslu čl. 7.3. Obecných Podmínek.

 

Stanovisko k dětské pornografii

Poskytovatel v souladu s článkem 2.3. Zásad Uživatelského Obsahu netoleruje a nebude tolerovat dětskou pornografii umístěnou v jakékoli podobě na Server. Pokud Poskytovatel získá vědomí o přítomnosti dětské pornografie na Serveru, učiní neprodleně veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění dětské pornografie ze Serveru.

Poskytovatel si výslovně vyhrazuje právo využít vůči Uživateli, který na Server umístil dětskou pornografii, veškeré právní prostředky, a to včetně práv vyplývajících z těchto Podmínek a/nebo spolupráce s orgány činnými v trestním řízení za účelem identifikace osob podílejících se na šíření dětské pornografie.

Chcete-li ohlásit dětskou pornografii (nebo jiný protiprávní obsah), postupujte v souladu s Pravidly Oznámení.